9 Mart 2009 Pazartesi

0

Google Kariyer

Dünyaca ünlü arama motoru Google`ın popüleritesi her geçen gün büyük bir hızla artıyor. Alanında uzman, dinamik ve yetenekli insanlar arıyoruz. Eğer siz de heyecanlı ve coşkulu bir iş arıyorsanız, Google`a katılın!

Şu sırada aşağıda belirtilen pozisyonlara uygun personel aramaktayız. Her bir poziyona başvuracakların ülkenin dilini ve İngilizce`yi çok iyi bilmeleri gerekmektedir. Uygun pozisyonların açıklamaları İngilizce`dir. Lütfen öz geçmişinizi İngilizce olarak yollayınız.

Pozisyonlar:
Account Strategist - Istanbul

Diğer Google ofislerindeki açık pozisyonları görmek için tıklayınız.

Devamını okuyun...>>

0

Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Sözleşmeli Programcı Alım İlanı

Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığında boş bulunan 3 adet Programcı pozisyonunda istihdam edilmek üzere 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 2 nci maddesinin (b) bendinde yer alan, "Yazılı ve/veya sözlü yapılmaksızın, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından yapılacak yerleştirme," hükmü uyarınca 2008 KPSSP3 puanı basan sırasına konulmak suretiyle 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi uyarınca sözleşmeli olarak istihdam edilmek ve tam zamanlı çalıştırılmak üzere 3 adet personel alınacaktır.

I. BAŞVURUDA BULUNAN ADAYLARDA ARANILACAK ŞARTLAR:

A-GENEL ŞARTLAR:

a) ÖSYM tarafından 28-29 Haziran 2008 tarihinde yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS) KPSSP3 puan türünden 70 (yetmiş) ve üzerinde puan almış olmak,

b) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 48 inci maddesinde belirtilen nitelikleri taşımak,

c) Son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak,

d) Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, muaf veya en az 1 yıl erteletmiş olmak,

e) Görevini yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

f) Yapılacak inceleme ve soruşturma sonunda Programcı olmalarına engel bir durumu bulunmamak,

B-ÖZEL ŞARTLAR:

a) Üniversitelerin en az 4 (dört) yıl süre ile eğitim veren; Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar Enforrnatik, Bilgisayar Enformasyon Sistemleri, Bilgisayar Öğretmenliği, Bilgisayar Sistemleri Öğretmenliği, Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri, Bilgisayar ve Kontrol Öğretmenliği, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Elektronik Öğretmenliği, Elektronik ve Bilgisayar Öğretmenliği, Elektronik ve Haberleşme Öğretmenliği, Enformasyon Teknolojileri, Fizik, İstatistik, İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri, Matematik, Matematik-Bilgisayar, Uçak Elektrik-Elektronik bölümlerinin birinden
olmak,

b) Yüksek öğrenimi sırasında bilgisayar alanında ders aldığına ilişkin belge veya Milli Eğitim Bakanlığı onaylı Bilgisayar Kurslarını bitirdiğine ilişkin onaylı sertifika sahibi olmak,

c) En az iki programlama dili bilmek,

d) İngilizce bildiğini belgelemek (Kamu Personeli Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavına katılarak asgari "D" düzeyinde İngilizce bilgisi aranır. Ancak yurt dışı veya yurt içinde İngilizce dili ile öğretim yapan üniversitelerden lisans düzeyinde mezun olanlar, yurt içinde lisans düzeyinde öğrenim gördükten sonra ana dili ingilizce olan yabancı ülkelerde ingilizce dilinde master veya doktora yapanlar, ingilizce dilinde TOEFL sınavında en az 173 veya geçerlilik süresi dolmamış eski dengi veya İELTS sınavında 6 puan alanların ingilizce dil düzeyleri "D" olarak kabul edilir. Yabancı dil sınav sonuçlan U5" yıl süre ile geçerlidir).

e) Tercihen Microsoft .Net, Microsoft SQL Server, Dizin Hizmetleri (Active Directory), Network ve Ağ Güvenliği konularının herhangi birinde çalışmış olmak.

II. BAŞVURU:

Başvurular, en geç 20/03/2009 tarihi mesai saati bitimine kadar, "T.C Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı İlkadım Caddesi Dikmen Yolu M Blok 3. Kat Dikmen/ANKARA" adresine şahsen veya son başvuru tarihinde Bakanlığımıza ulaşacak şekilde posta ile yapılabilir. Bu tarihten sonraki müracaatlar ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır (İstenilen belgeler "Sözleşmeli Programcı İş Talep Formu" nda belirtilmiştir). Sözleşmeli Programcı İş Talep Formu yukarıda belirtilen adresten veya internet aracılığı ile http://sgb.gov.tr web adresinden temin edilebilir.

III. MESLEKİ TECRÜBENİN BELİRLENMESİ:

Mesleki tecrübenin belirlenmesinde, Bilişim Personeli (Programcı) olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4/B maddesi ile 399 sayılı KHK'ye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile SSK'na tabi özel kesimde bilişim personeli (Programcı) olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri esas alınır.

IV. ATANMAYA HAK KAZANAN ADAYLARIN İLANI VE ATANMA:

Başvuruların tamamlanmasını müteakip, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 2 nci maddesinin (b) bendi uyarınca 2008 yılı KPSSP (B) puan sıralaması esas alınarak, aranılan şartları taşıyan ve istenilen belgeleri ibraz eden en yüksek puanlı ilk 3 aday atamaya hak kazanacaktır. KPSSP3 puanının eşit olması halinde, sırasıyla mesleki tecrübeleri ile ibraz ettikleri yabancı dil belgeleri göz önüne alınacaktır. Atanmaya hak kazanan adayların listesi http://sgb.gov.tr web adresinde lan edilecektir.

Devamını okuyun...>>

0

Selçuk Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı

Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'nde (giderleri döner sermaye gelirlerinden karşılanmak üzere) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sözleşmeli Personel çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar'da yer alan ek 2'nci maddenin (b) fıkrasına göre (KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle) aşağıda belirtilen pozizyönlara toplam 31 sözleşmeli personel alınacaktır.

NOT:Adayfaı1a hizmet sözleşmesi yapılacak olup,sozleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adaylann sözleşmeleri (bir) ay İçerisinde fesh edilecektir.Başvuracak adaylarda yukarda belirtilen Özel şartlar ile 657 Sayılı Devlet Memurları
Kanununun değişik 48.maddesinde (A fıkrasının 4,5,6 ve 7.bentlerinde) belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır.

1.GENEL ŞARTLAR:

1-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2-Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
3-Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere,ağtr hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramı; olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı İşlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, İrtikâp, rüşvet hırsızlık, dolandıncılık,sahtecilik, inancı kötüye kullanma,dolaylı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık,resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,

4-Erkekler için askerlik durumu itibariyle;Askerlikle İlgisi bulunmamak,askerlik çağına gelmemiş bulunmak,askertik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

5-657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya aktl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak,

6-Lisans mezunları için 2008 KPSS(B) grubu KPSSP3 puanı,Ûnlisans mezunları için 2008 KPSS(B) grubu KPSSP93 puanı esas alınacaktır.

II.ÖZEL ŞARTLAR:

1-Aranı lan nitelikler bölümünde belirtilen öğrenim düzeylerinin birinden mezun olmak,

2-Başvuru tarihi itibariyle 18 yaştnı tamamlamış ve 31 yaşından gön almamış olmak,

3-2008 KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak.

4-Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

III.BAŞVURU:

Adayların bu ilanın gazetede yayım tarihinden itibaren 15 gün içerisinde

1-Nüfus Cüzdanı fotokopisi,

2-Diploma fotokopisi,

3-Lisans Mezunları için 2008 yılı KPSSP3 (B) grubü,Önlisans Mezunları için KPSSP93 (B) grubu puanını gösteren belge,

4-2 adet fotoğraf

5-Erkeklerde askerlik durumunu gösterir belge ile

Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi İnsan Kaynakları Biriminden temin edilecek Başvuru formunu doldurarak, Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi İnsan Kaynakları Birimine şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.(Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.)

VI.BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:

Başvuru sonunda atanmaya hak kazananların üstesi www.selcuk.edu.tr ve www.meramtip.com.tr adreslerinde ilan edilecektir.Her kadronun iki katı kadar Yedek belirlenecektir.Asfl kazananlardan atanmak üzere başvuru olmadığı takdirde ilan edilen Yedek kazananlardan sırası ile çağrılacaktır.Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından,ayrıca tebligat yapılmayacaktır.Atanmaya hak kazanan adayların sonuçlarının İlan edilmesinden itibaren 15 gün içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi-İnsan Kaynaklan Birimine şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.Bu süre içerisinde belgeleri tamamlayarak teslim etmeyen adaylar haklarını kaybederler.
Devamını okuyun...>>

0

Gaziosmanpaşa Üniversitesi 4/B'li personel alım ilanı

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğünden : TOKAT
Gaziosmanpaşa Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde Görevlendirilmek Üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B Maddesi Gereğince 2008 KPSSP93 Puan Sırasına Konulmak Kaydıyla Aşağıda Belirtilen Ünvanlarda Sözleşmeli Personel Alınacaktır.
Ünvanı Adedi Öğrenim Durumu
Sağlık Teknikeri 6 Radyoloji önlisans programından mezun olmak.
Toplam 6  
İstenilen belgeler ve geniş açıklamalar Gaziosmanpaşa Üniversitesi www.gop.edu.tr Adresinden temin edilecektir.

Devamını okuyun...>>

0

Afyon Kocatepe Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı

Afyon Kocatepe Üniversitesi Ahmet Necdet Sezer Araştırma ve Uygulama Hastanesi Sözleşmeli Personel (Hemşire) Alım İlanı
Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin olarak 28 Haziran 2007 tarihli Resmi Gazete'de 26566 sayı ile yayımlanan esasların Ek 2. Maddesi (b) bendinde belirtilen hükümlere göre Üniversitemiz Hastanesinde görevlendirilmek üzere Kamu Personeli Seçme Sınavı (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyona sözleşmeli personel alınacaktır.

KADRO UNVANI SAYI
Hemşire 5 Adet
BAŞVURU YAPACAK ADAYLARDA ARANAN KOŞULLAR
1- T.C. Vatandaşı olmak,
2- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
3-Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
4- Erkek adayların, askerlik hizmetini yapmış veya muaf olmak,
5- 657 sayılı Kanunun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
6-Sınav tarihi itibariyle en az on sekiz (18) yaşını tamamlamış olmak,
7- 2008 KPSS sınavına girmiş olmak ,
8- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan, emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
ÖĞRENİMLE İLGİLİ KOŞULLAR
İlgili Yüksekokulların Hemşirelik lisans programından mezun olmak.
MÜRACAAT ŞEKLİ, YERİ ve ZAMANI
1- Adaylar, ilanın gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde (mesai bitimine kadar) müracaat edeceklerine dair dilekçesi, mezuniyet belgesi (noter tasdikli veya aslı görülmek üzere) nüfus cüzdan fotokopisi ve 2008 KPSS (B) grubu puan belgesi ile birlikte Afyon Kocatepe Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.
2- Bu ilanın yayımından önce yapılmış olan müracaatlar geçersizdir.
BAŞVURU ESNASINDA İSTENİLEN BELGELER
1- Başvuru dilekçesi (formu indirmek için tıklayınız) çıktı alınıp doldurulacaktır.
2- 2008 KPSS (B) gurubu sınavından alınmış olan KPSS sonuç belgesi fotokopisi (Sonuç belgesi ÖSYM kayıtları ile kontrol edilecektir. Yanlış beyanda bulunanların başvuruları geçersiz sayılacaktır.)
3- Mezuniyet belgesi aslı veya onaylı sureti
4- Nüfus Cüzdanının tasdikli örneği
5- 2 adet fotoğraf
DEĞERLENDİRME VE SONUÇLARIN İLANI:
1- KPSS (B) grubu (lisans mezunları için KPSSP3 puan türü dikkate alınacaktır) puan sıralamasından sonra alınmaya hak kazananların ismi, Üniversitemizin web sayfasında www.aku.edu.tr ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgiliye ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
2- Yerleştirilmeye hak kazanan adayların ilanı takip eden 15 gün içinde (mesai saati bitimine kadar) aşağıda belirtilen belgelerle birlikte Afyon Kocatepe Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir.
ATAMASI YAPILACAK ADAYLARIN AŞAĞIDAKİ BELGELERİ HAZIRLAMALARI GEREKMEKTEDİR
1- Sabıka kayıt belgesi (Cumhuriyet Başsavcılığından)
2- Tam teşekküllü Devlet Hastanesinden alınacak Sağlık Kurulu Raporu
3- İkametgah belgesi
4- Askerlikle ilişiğinin bulunmadığına dair belge (erkek adaylar için)
5- 8 adet fotoğraf
Bilgi için irtibat telefonu : 0272- 444 03 03 dahili 1364 – 1365

Devamını okuyun...>>

0

Anadolu Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre Üniversitemiz Açıköğretim Fakültesinde istihdam edilmek üzere 06.06.1978 gün ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe giren Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uyanpca I.Gnıpta belirtilen unvanlara KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle, II.Grapta belirtilen unvanlara ise sadece mesleki uygulamalı sınav yapılmak suretiyle sözleşmeli personel alınacaktır.

Özel Şartlar:

I.GRUP: (KPSS B grubu pim sıralaması esas ılınmak suretiyle yerleştirme yapılacak unvanlar)

UNVANI ADET ARANILAN NİTELİKLER

Mühendis 3 Elektrik-Etektronik Mühendisliği Bölümü mezunu, Yayın, Sanat ve Görüntü konusunda en az 2 yıl tecrübeli olmak ve son 5 yıl içinde yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) en az (D) düzeyinde İngilizce bilgisine sahip olduğunu belgelemek.

Dekoratör 1 Fakülte veya 4yıllık Yüksekokulların İç Mimarlık veya tasarım bölümü mezunu olmak

Resim Seçici 3 Fakülte veya 4 yıllık Yüksekokulların Sinema ve Televizyon Bölümü veya Basın ve Yayın Bölümü mezunu olmak, filmlerin dahili ve harici çekimlerini resim kayıtları ile seçiciliğini yapıp, resim seçme makinalarını kullanma işlerinde en az (4)yıl tecıübeli olmak.

Sesçi 2 Meslek Yüksekokullarının Radyo-Televizyon Tekniği Program mezunu olmak, film ve video çekimleri sırasında efekt, röportaj gibi sesleri alarak montaj esnasında seslendirme işinde en az (4) yıl tecrübeli olmak.

Sesçi 2 Teknik Liselerin Elektrik Bölümünden mezun olmak, film ve video çekimlen sırasında efekt, röportaj gibi sesleri alarak montaj esnasında seslendirme işinde en az (4) yıl tecrübeli olmak.

Çözümleyici, 2 En az lisans düzeyinde yükseköğrenimli olmak, VISUAL C #, JAVA, SQL programlama Sistem Programcısı dillerinden en az iki tanesini bildiğini belgelemek, Son 5 yıl içinde yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından(KPDS) en az (D) düzeyinde İngilizce bilgisine sahip olduğunu belgelemek.(Ancak, yurtiçi veya yurtdışında İngilizce dili ile öğretim yapan üniversitelerden lisans düzeyinde mezun olanlar, yurt içinde lisans düzeyinde öğrenim gördükten sonra ana dili İngilizce olan yabancı ülkelerde İngilizce dilinde master veya doktora yapanlar, İngilizce dilinde "Test Of English as a Foreign Language"(TOEFL) sınavından en az 173 (veya geçerlilik süresi dolmamış eski dengi) veya "International English Language Testing System" (İELTS) sınavından en az 6 puan alanların İngilizce dil düzeyleri (D) düzeyi olarak kabul edilir.

Programcı 3 Bilgisayar Programcılığı alanında önlisans mezunu olmak. Son 5 yıl içinde Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Smavından(KPDS) en az (D) düzeyinde İngilizce bilgisine sahip olduğunu belgelemek.(Ancak, yurtiçi veya yurtdışında İngilizce dili ile öğretim yapan bilgisayar programcılığı alanında meslek yüksekokulu mezunu olanlar, İngilizce dilinde Test Of English as a Foreign Language"(TOEFL) sınavından en az 173(veya geçerlilik süresi dolmamı; eski dengi) veya Tnteraatİonal English Language Testing System"(İELTS) sınavından en az 6 puan alanların İngilizce dil düzeyleri (D) düzeyi olarak kabul edilir.

II.GRUP (Mesleki Uygulamalı Sınav Yapılmak suretiyle yerleştirme yapılacak unvanlar)

UNVANİ ADET ARANlLAN NİTELİKLER

Kameraman 5 En az lise veya dengi okul mezunu, video ve fotoğraf çekimleri konusunda en az (3) yıl tecrüben olmak ve literatürü takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilmek.

Kostümcü 1 En az lise ve dengi okul mezunu, kostüm ve aksesuarların hazırlanması, onarılması ve bakımı gibi konularda en az (4) yıl tecrübeye sahip olmak.

Fotoğrafçı 1 En az ortaokul mezunu ve konusunda en az (5) yıl tecrübeye sahip olmak.

Işıkçı 4 Teknik Liselerin Elektrik Bölümü veya Yüksekokulların Elektrik Bölümü/Programı mezunu olmak, özel ışıklandırma bilgisine ve mesleğinde en az (3) yıl tecrübeye sahip olmak.

Genel Şartlar
a) Türk vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten islenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sularına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

d) Erkekler adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik cağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya erteletmiş, veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

e) 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
f) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan Emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

g) Mesleki tecrübenin belirlenmesinde 657 sayılı DMK'ya tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4/B maddesi ile 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabî sözleşmen statüdeki hizmetler ile Sosyal Sigortalar Kanununa tabi resmi veya özel kesimde geçtiği belgenen hizmet süreleri dikkate alınacaktır.

h) İlgililerin, ilanın gazetede yayımlandığı günü izleyen 15 gün içinde(mesai saati bitimine kadar) istenilen belgeler ile birlikte Anadolu Üniversitesi Personel Dairesi Başkanlığına şahsen veya posta ile müracaat etmeleri gerekmektedir. (Belgesi eksik olan veya süresinde Üniversiteye ulaşmayan başvurular kabul edilmeyecektir.)

I.GRÜP ADAYLARİN SINAV DEĞERLENDİRMESİ:

I - Ortaöğretim mezunları için 2008 yılı KPSS (B) grubu KPSSP94 puan türü, Öniisans mezunları İçin 2008 yılı KPSS(B) grubu KPSSP93 puan türü ve Lisans mezunları için 2008 yılı
KPSS(B) grubu KPSSP3 puan türü dikkate alınacaktır.

2- 2008 yılı KPSSfB) grubu puan sıralamasına göre belirlenecek kontenjan sayısı kadar asil ile yedek adayların isimleri başvuru bitim tarihinden itibaren 7 gün içinde Üniversitemiz internet sayfasında http://www.anadolu.edu.tr ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililere aynca tebligat yapılmayacaktır.

II.GRUP ADAYLARIN SINAV DEĞERLENDİRMESİ

1- Başvuru şartlarını taşıyıp, Mesleki Uygulamalı Sınava girme hakkı kazanan adayların listesi ve sınav tarihi müracaatları!! bitimi tarihinden itibaren 7 gün içinde Üniversitemiz internet sayfasında (http://www.anadolu.edu.tr) ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililere ayna tebligat yapılmayacaktır.

2- Mesleki uygulamalı sınavda başarılı sayılabilmek için 100 tam puan üzerinden en az 70 tam puan almak gerekmektedir. Pozisyonlar itibariyle aday adaylarının basan sırası en yüksek

3- Sınav sonuçlan, Mesleki Uygulamalı Sınavı takip eden 7 gün içinde, her unvan için kontenjan sayısı kadar asil ile yedek adayların isimleri Üniversitemiz internet sayfasında(http://www.anadolu.edu.tr ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetmde olacağından, ilgililere aynca tebligat yapılmayacaktır.

İstenilen Belgeler:

1- Başvuru formu.(Üniversitemiz internet sayfasında bulunmaktadır)

4- 2 adet resim.

5- KPSS sonuç belgesi.(l. Grup adaylar için)

6- Mesleki tecrübe belgesi ile birlikte Sosyal Güvenlik Kurumundan alınacak prim gününü gösterir belge.(Mesleki tecrübe istenilen unvanlar için)

7- Yabancı Dil Belgesi.(Yabancı dil düzeyi istenilen unvanlar için)

8- Çözümleyici, Sistem Programcısı unvanına başvuranlar için Programlama Dil Belgeleri.

9- Nüfus cüzdanı fotokopisi.

10- Erkek adaylar için askerdik durumunu gösteren belge.

Devamını okuyun...>>

0

Sosyal Güvenlik Kurumu Sözleşmeli Personel Alım İlanı

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğü birimlerinde 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi, 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe konulan esaslar ile ek ve değişikliklerine göre istihdam edilmek üzere; 2008 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) (B) grubu puan sıralaması (70 puan ve üzerinde alanlardan) esas alınmak suretiyle 6 adet Çözümleyici ve 15 adet Programcı olmak üzere toplam 21 adet sözleşmeli personel alınacaktır.
1- Talepte bulunacakların;

a) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartlara haiz bulunmaları,

b) Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmaları, gerekmektedir.

2- Erkek adaylar için askerliğini yapmış, muaf veya 31/12/2009 tarihine kadar tecil ettirmiş olmak.

3- 2008 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSSP3 puan türünden en az 70 puan almış olmak.

4- Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) en az (D) seviyesinde İngilizce bilgisi aranır. Ancak, yurtiçi veya yurtdışında İngilizce dili ile öğretim yapan üniversitelerden lisans düzeyinde mezun olanlar, yurtiçinde lisans düzeyinde öğrenim gördükten sonra anadili İngilizce olan yabancı ülkelerde İngilizce dilinde master veya doktora yapanlar, İngilizce dilinde "Test Of English as a Foreign Language" (TOEFL) sınavından en az 173 (veya geçerlilik süresi dolmamış eski dengi) veya "International English Language Testing System" (IELTS) sınavından en az 6 puan alanların İngilizce dil düzeyleri (D) düzeyi olarak kabul edilecektir.

5- İngilizce dil düzeyi A, B, C, D düzeyinde olmayanların başvurulan kabul edilmeyecektir. Yabancı Dil Sınav Sonuçlarından KPDS 5 yıl, TOEFL 2 yıl süreyle geçerlidir. ÜDS sınav sonuçlan, dil düzeyi olarak kabul edilmeyecektir.

6- İsteklilerin; en geç 19/03/2009 tarihi mesai bitimine kadar www.sgk.gov.tr adresinde yayımlanan ilan ekindeki formata uygun olarak hazırlayacaktan özgeçmişlerini belirtir dilekçe ve istenilen belgeleri, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Ziyabey Cad.No:6 Balgat/ANKARA (İrtibat Tel: 0 312 207 84 29) adresine posta yoluyla veya bizzat müracaat etmek suretiyle teslim etmiş olmaları gerekmektedir. Postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.

7- İlanda belirtilen belgeleri eksik ibraz eden veya hiç ibraz etmeyenler bu belgeleri son müracaat tarihine kadar Kurumumuza ibraz ettikleri takdirde talepleri kabul edilecek, son müracaat tarihinden sonra ibraz etmeleri halinde ise talepleri kabul edilmeyecektir.

8- Belirtilen sürenin bitimine kadar müracaat eden ve şartlan uyan adaylar ilan edilen pozisyon sayısına göre 2008 yılı KPSSP3 (70 puan ve üzerinde olan adaylar) puan sırasına konulmak kaydıyla en yüksek puandan başlamak üzere yerleştirilecektir. Puan eşitliği halinde sırasıyla alanında yüksek lisans mezunu olanlar ve İngilizce dil puanı yüksek olanlar öncelikle yerleştirilecektir. Yerleştirme sonuçlan Kurum internet sitesinde (www.sgk.gov.tr) ilan edilecektir.

9- Yerleştirilmeye hak kazandığı halde verilecek süre içerisinde başlamayanların yerine, ilan edilen pozisyon sayısı ve aldıkları KPSSP3 puanına göre (70 puan ve üzerinde alanlardan) en yüksek puandan başlamak üzere yapılacak sıralamada, sözleşme yapılacak ilan edilen pozisyon sayısı içerisinde yer almamalan nedeniyle yerleştirilemeyenlerden yerleştirme yapılacaktır.

10- İlana uygun olarak göreve başlatılacak olanlar; sosyal güvenlik yönüyle, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4/a maddesi hükümlerine tabi olacaklar ve istihdam edilecekleri birimlerde aynı sınıftaki diğer personelin tabi olduğu çalışma saat ve usulüne tabi olarak çalışacaklardır.

11- İlanda belirtilen ücrete ilaveten her iki pozisyon için brüt 864,11 TL ek ödeme ile ayda 60 saat fiilen fazla çalışma yapılması halinde saat ücreti brüt 2,20 TL üzerinden ayda brüt 132,00 TL fazla çalışma ücreti ödenecektir. (Ek ödeme brüt tutanndan sigorta ve sağlık primi ile damga vergisi, fazla çalışma brüt tutanndan ise sigorta ve sağlık primi ile gelir ve damga vergisi kesilmektedir.)
Başvuru Formu
Devamını okuyun...>>

Reklam izle, para kazan!